Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES..................................................................................................1
Artikel 2. AFWIJKENDE VOORWAARDEN.................................................................1
Artikel 3. OFFERTES ..................................................................................................2
Artikel 4. PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN ................................................2
Artikel 5. OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN ..............................................................2
Artikel 6. INSCHAKELING DERDEN...........................................................................3
Artikel 7. BETALINGSTERMIJN..................................................................................3
Artikel 8. OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING ............................................3
Artikel 9. LEVERTIJDEN.............................................................................................4
Artikel 10. ZORGPLICHT ............................................................................................4
Artikel 11. RECLAMES, KLACHTEN EN BEWIJS.......................................................4
Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING DERDEN .................................5
Artikel 13. EXONERATIE ............................................................................................5
Artikel 14. OVERMACHT.............................................................................................5
Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOM...................................................................6
Artikel 16. AFWIKKELING RELATIE ...........................................................................6
Artikel 17. OVERDRACHT EN PLICHTEN..................................................................7
Artikel 18. BEVOEGDE RECHTER .............................................................................7

Artikel 1. DEFINITIES
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de
werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de
werkzaamheden heeft aanvaard.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve
van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens
communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet
maken en/of ondernemen.
5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde
werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. AFWIJKENDE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de
opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van
toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover
niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.
2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme
inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden,
die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de
opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. OFFERTES
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een
offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de
uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte
voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk
stadium inlichten.
3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de
opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden
gemeld.
4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en
andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding,
ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die
voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar
ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming - van de
onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte
is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is
gevestigd.
4. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening
te geschieden.

Artikel 5. OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN
1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding
schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de
werkzaamheden aan te vangen.
2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
3. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever
tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de
wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de
opdrachtgever.
5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan
door de opdrachtnemer.
6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht
komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen
levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 6. INSCHAKELING DERDEN
1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is
voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht
voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de
opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van
goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7. BETALINGSTERMIJN
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden
binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn
binnen dertig dagen na factuurdatum.
2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen
tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het
recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde
kosten betreffen.
3. Mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen
voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor
verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn
ontvangen.
5. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd
tot zekerheid voor de betaling een door hem geakkordeerde bankgarantie van de
opdrachtgever te verlangen.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn
betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij - zonder dat
voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag
verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente
bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de
betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende
promessedisconto plus 2%.
7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de
invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde
gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de
verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende
facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag
gefixeerd en zullen ten minste € 68,- per vordering bedragen.

Artikel 8. OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING
1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te
schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht
neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever
bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet
behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of
liquidatie van diens bedrijf.
3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds
verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan
gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en
interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding
van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde
inkomen.

Artikel 9. LEVERTIJDEN
De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken
levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever
geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van
enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 10. ZORGPLICHT
1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de
opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de
opdrachtgever in acht nemen.
2. De opdrachtnemer draagt zorg - ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel
duidelijke afspraken zijn gemaakt - voor de juiste vormgeving van de communicatieuitingen
en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake
geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen,
voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de
opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking
gestelde gegevens en informatie.

Artikel 11. RECLAMES, KLACHTEN EN BEWIJS
1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de
opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft
geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen, schriftelijk reclameren.
2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen
acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending
van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De
betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling
genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn
in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer
beslissend.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING DERDEN
1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die
de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de
derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen,
respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd
kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van
de betrokken derde te verkrijgen.
2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van
derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de
opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan
hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van de
opdrachtnemer ex artikel 10 van deze voorwaarden.

Artikel 13. EXONERATIE
1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt
bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld,
zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de
factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het
oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere
schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij
indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen,
is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-ofpocket
kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn
recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is
overeengekomen.
3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van
voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de
opdrachtgever.

Artikel 14. OVERMACHT
1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder
gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner
keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk
en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers
van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende
gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming
en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of
belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen
van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door
de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele
eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter
beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt
op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de
opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en
indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of
verveelvoudiging voortvloeiende.
2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de
werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer
toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden
overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van
eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom - de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover
rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de
opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de
opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q
mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
3. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid
en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 13 van
deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden,
indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk
zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever
is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48
uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen
en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of
schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder
of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk
overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste
gebruik als overeengekomen.
5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing
van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
de opdrachtnemer.
6. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 16. AFWIKKELING RELATIE
1. Alle ontwerpen, reproduktiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties,
films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van
de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag
kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de
opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan.
Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht
verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-
tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen
derde.
2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt,
ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de
rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen,
voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 17. OVERDRACHT EN PLICHTEN
1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden
gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de
opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt
samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat
er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de
opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en
opvolgende onderneming.

Artikel 18. BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de
overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten
overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn,
zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is,
uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het
verkrijgen van voorlopige voorzieningen.